Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi z dôvodu prevencie pred COVID-19 dovolenku?

V zásade áno. Zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi čerpanie dovolenky za súčasného rešpektovania zákonných pravidiel vzťahujúcich sa k nariadeniu čerpania dovolenky.

Pri nariadení čerpania dovolenky musí zamestnávateľ rešpektovať nasledujúce zákonné pravidlá, a to:

  1. čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov (ak u neho pôsobia),
  2. je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa,
  3. je potrebné prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca,
  4. ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak a
  5. čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem (7) dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku z minulého kalendárneho roka, najmenej dva (2) dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.

V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné upozorniť, že zákonné pravidlá sú v súlade s aktuálne platným a účinným právnym stavom v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie.

21.04.2020