Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Má zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti nárok na ošetrovné?

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti má nárok na ošetrovné, ak je nemocensky poistený, okrem dole uvedených výnimiek.

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“) má nárok na ošetrovné:

  1. zamestnanec,
  2. povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
  3. dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
  4. fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Za zamestnanca sa na účely Zákona o sociálnom poistení podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b) tohto zákona nepovažuje okrem iných aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný:

  1. starobný dôchodok,
  2. predčasný starobný dôchodok,
  3. invalidný dôchodok,
  4. výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek,
  5. invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

21.04.2020