Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Existujú nejaké platné výnimky v období mimoriadnej situácie, ktoré sa týkajú možnosti dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, pokiaľ tento zamestnanec je úplne zdravý?

Zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v ustanovení § 63 taxatívne vymenúva dôvody, kedy je zamestnávateľ oprávnený dať zamestnancovi výpoveď, no toto ustanovenie a ani žiadne iné, ktoré je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky nepočíta s možnosťou výpovede, ktorá je daná zamestnancovi z dôvodu nadbytočnosti v období núdzového stavu.

Pokiaľ v dôsledku aktuálnej situácie dôjde k zrušeniu zamestnávateľa alebo k takému poklesu odbytu výrobkov alebo služieb, že zamestnávateľ bude nútený prijať opatrenia, ktorých dôsledkom budú organizačné zmeny a v ich dôsledku sa stane zamestnanec nadbytočným, tak zamestnávateľ bude oprávnený dať zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu v súlade s hore uvedeným zákonným ustanovením.

21.04.2020