Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Aké opatrenia prijala vláda na podporu podnikateľov?

Ministerstvo financií SR poskytuje finančnú pomoc na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých a stredných podnikoch. Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom sprostredkovateľov pomoci, ktorými sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme:

a) záruky za úver poskytnutý sprostredkovateľom pomoci,

b) bonifikácie úroku, t. j. úhrady úroku z úveru poskytnutého sprostredkovateľom pomoci.

Zárukou za úver sa rozumie záväzok Ministerstva financií SR voči malému zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom, ak ho malý zamestnávateľ neplní.

Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak malý zamestnávateľ:

  1. v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a

  2. na konci určeného obdobia nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni nad výšku určenú v zmluve o úvere.

21.04.2020