Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Môžem požiadať o odklad splácania podnikateľského úveru kvôli pandémii a aký je postup?

O odklad splácania úveru môže požiadať malý zamestnávateľ 1 alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý s veriteľom uzavrel zmluvu o úvere a dostal sa do omeškania so splácaním úveru alebo mu takéto omeškanie reálne hrozí v dôsledku pandémie COVID-19. Veriteľom môže byť banka, pobočka zahraničnej banky, ale aj niektoré lízingové spoločnosti.

Žiadosť o odklad splácania úveru 2 je veriteľom kladne vybavená zjednodušeným spôsobom v určenej lehote, ak sú splnené zákonné podmienky. Zároveň bez účtovania poplatkov a bez požiadaviek na ďalšie zabezpečenie úveru alebo iných dodatočných podmienok. 

Ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, je odklad splácania úveru možný najviac o deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej splátky istiny úveru. V prípade iných veriteľov je možné požiadať o odklad splácania úveru najdlhšie na tri mesiace. Pred uplynutím 3-mesačnej doby odloženého splácania je taktiež možné takému veriteľovi oznámiť, že máte záujem o predĺženie odkladu splácania o ďalšie tri mesiace.

Dlžník je povinný počas odkladu splácania splátok úveru platiť veriteľovi úrok vo výške podľa pôvodnej zmluvy o úvere. O platení úrokov počas odkladu splácania úveru sa je možné dohodnúť s veriteľom, inak platí, že nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí doby odkladu splácania úveru.

Odklad splácania úveru sa netýka zmlúv o poskytnutí povoleného prečerpania na bežnom účte alebo úverového rámca čerpaného platobnou kartou.

1. Ide o zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. eur a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. eur.

2. Príloha č. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov obsahuje Vzor žiadosti o odklad splácania úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie.

21.04.2020