Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Za akých podmienok majú zamestnávatelia nárok na priamu finančnú podporu od štátu?

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, a ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur.

Pokladáme za potrebné upozorniť žiadateľov, že podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“)).

Oprávneným obdobím je obdobie odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“) o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok (13. marca 2020), počas celého trvania mimoriadnej situácie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené, najdlhšie však do 31.12.2020.

O poskytnutie pomoci je možné požiadať prostredníctvom portálu www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk.


Žiadateľ pre účely poskytnutia pomoci

Oprávneným žiadateľom je v rámci tejto pomoci zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ.

O príspevok môže požiadať len zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy minimálne vo výške 80 % ich priemerného zárobku. Za mesiac marec je oprávnený aj ten žiadateľ, ktorý v zmysle § 142 Zákonníka práce vyplácal náhradu mzdy vo výške podľa kolektívnej zmluvy.

Za zamestnávateľa sa považuje:

 1. právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

 2. organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,

 3. právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Medzi neoprávneného žiadateľa je možné napríklad zaradiť aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov.


Zamestnanec pre účely poskytnutia pomoci

Cieľovou skupinou je zamestnanec, ktorému zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľ) nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Do cieľovej skupiny patria len tí zamestnanci, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020.

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na pracovníka pracujúceho na dohodu, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby - manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu.

Zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť stav svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý. 

Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok.

Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR).


Podmienky poskytnutia pomoci

Podmienkou na poskytnutie príspevku v rámci tejto pomoci je predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku.

Žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, podáva žiadosť na úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo.

K žiadosti o poskytnutie finančného príspevku („ďalej len „žiadosť“) predloží povinnú prílohu, a to Výkaz pre priznanie príspevku.

V žiadosti je aj vyhlásenie zamestnávateľa, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, že:

 1. vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca podľa výkazu pre priznanie príspevku (za marec min. 80 %, resp. podľa § 142 Zákonníka práce – nárok podľa kolektívnej zmluvy),

 2. nežiada príspevok na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej lehote alebo poberajú z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnanca dávku sociálneho zabezpečenia,

 3. nežiada príspevok na zamestnancov, na ktorých mu je poskytovaný iný príspevok na mzdy/CCP v rámci aktívneho opatrenia na trhu práce z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

 4. nežiada príspevok na zamestnancov prijatých po 01.03.2020,

 5. dva mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,

 6. nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach; alebo nie je podnikom v ťažkostiach, a/alebo podnikom, ktorý nebol v ťažkostiach k 31.12.2019, avšak čelil ťažkostiam alebo sa do nich dostal po uvedenom dátume v dôsledku vypuknutia nákazy COVID-19,

  1. ťažkosti v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 z 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 18 

 7. spĺňa podmienky v zmysle ust. § 70 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, a to tým, že:

  1. má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

  2. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

  3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,

  4. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,

  5. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,

  6. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

  7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,

 8. nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

 9. je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Dôležitou informáciou je, že nemusíte mať uhradené odvody na sociálne a zdravotné poistenie a ani povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za mesiac február.

Upozorňujeme, že skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, žiada o poskytnutie príspevku.


Oprávnené výdavky v rámci tejto pomoci

Za oprávnený výdavok sa považuje finančný príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca (ďalej len „príspevok“) vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,00 eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnych zmlúv vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za mesiac marec 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce (do 4. apríla 2020, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony) vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100,00 eur.

Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť) nižšia ako 1 100,00 eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.

Na poskytnutie finančného príspevku je po splnení všetkých podmienok právny nárok.

21.04.2020