Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Majú SZČO nárok na priamu finančnú podporu od štátu?

Nárok na finančný príspevok má SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo SZČO, ktorej poklesli tržby.

Za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá:

 1. prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

 2. vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu),

 3. vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa SZČO zároveň je, že ide o SZČO, ktorá:

 1. bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo

 2. čerpá tzv. odvodové prázdniny; zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznáva odvodové prázdniny každej SZČO od začiatku podnikania až do 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka (po roku, v ktorom začala prvýkrát podnikať).

Upozorňujeme, že finančný príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá ma zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Tak isto žiadateľom nemôže byť SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Medzi neoprávneného žiadateľa zaraďujeme aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov.


Podmienky poskytovania pomoci

Podmienkou na poskytnutie príspevku v rámci tohto opatrenia je predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku.

SZČO predkladá žiadosť na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

K žiadosti predloží povinnú prílohu Výkaz pre priznanie príspevku.

V žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je aj vyhlásenie SZČO, že:

 1. nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,

 2. v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu mu poklesli tržby

 3. spĺňa podmienky v zmysle ustanovenia § 70 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, a to tým, že:

  1. má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

  2. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

  3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,

  4. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,

  5. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu

  6. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru

  7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,

 4. nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

 5. je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Dôležitou informáciou je, že nemusíte mať uhradené odvody na sociálne a zdravotné poistenie a ani povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za mesiac február.

Upozorňujeme, že skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiac, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO žiada o poskytnutie príspevku.


Oprávnené výdavky

Za oprávnený výdavok v mesiaci marec sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške:

Pokles tržieb (kategórie)

Marec 2020

menej ako 10%

0,-eur

10 %, - 19,99%

90,- eur

20 %, - 29,99%

150,- eur

30 %, - 39,99%

210,- eur

40 a viac %

270,- eurZa oprávnený výdavok v mesiacoch apríl, máj sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške:

Pokles tržieb (kategórie)

Apríl 2020

menej ako 20%

0,- eur

≥ 20 %, od 20,00-39,99%

180,- eur

≥ 40 %, od 40,00-59,99%

300,- eur

≥ 60 %, od 60,00-79,99%

420,- eur

≥ 80 %, od 80% a viac

540,- eurKaždý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Sú 3 možnosti:

 1. porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019),

 2. porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019,

 3. porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

MAXIMÁLNA CELKOVÁ VÝŠKA príspevku pre jedného žiadateľa je 200 000,00 EUR mesačne. 

21.04.2020