Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Mám ako zamestnávateľ nárok na pomoc, keď udržím pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie?

Áno, ako zamestnávateľ máte právo požiadať o náhradu mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku alebo o paušálny príspevok na mzdy všetkých pracovníkov v závislosti od poklesu tržieb.

Je dôležité poznamenať, že zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z týchto možností na celé obdobie poskytovania príspevku. Vyberie si teda možnosť, ktorá je pre neho výhodnejšia.

Spoločne pre obe možnosti pomoci platí, že:

 1. žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020,

 2. cieľovou skupinou je len zamestnanec s dňom nástupu do práce (§ 43 ods. 1 písm. c) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce) najneskôr 01.03.2020,

 3. za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby - manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka,

 4. zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť počet svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý,

 5. zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok,

 6. Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, za ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpajú dovolenku,

 7. žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, žiada o poskytnutie príspevku,

 8. za prvý mesiac žiadateľ (zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom) podáva Žiadosťa Výkaz pre priznanie príspevku. Následne sa príspevok za ďalšie mesiace bude poskytovať na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku, ktorý je zároveň žiadosťou o úhradu príspevku.


Ad. 1) Prvá možnosť je tzv. „kurzarbeit

Táto pomoc sa poskytuje na každého zamestnanca, ktorý je na prekážkach v práci. To znamená, že ak zamestnávateľ nemohol prideľovať zamestnancovi prácu a tým vznikli prekážky v práci na strane zamestnávateľa a zamestnanec nemohol vykonávať prácu a bol doma, tak štát mu jeho mzdu preplatí.

Za oprávnený výdavok sa považuje príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemohol prideľovať prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce), a to najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,00 €.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 €.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 880,00 €.

Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť) nižšia ako 880,00 eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.


Ad. 2) Druhá možnosť je, že zamestnávateľ požiada o paušálny príspevok na každého zamestnanca

Za zamestnanca sa na účel tejto pomoci považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce).

Podmienkou pre poskytnutie tohto príspevku je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca (napr. PN alebo OČR) alebo nečerpal dovolenku.

Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb.

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Existujú tri možnosti:

 1. porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019),

 2. porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019,

 3. porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

Výška poskytnutého paušálneho príspevku za mesiac marec v nadväznosti na pokles tržieb:

Pokles tržieb (kategórie)

Marec 2020

menej ako 10%

0,-eur

10 %, - 19,99%

90,- eur

20 %, - 29,99%

150,- eur

30 %, - 39,99%

210,- eur

40 a viac %

270,- eurVýška poskytnutého paušálneho príspevku za mesiac apríl a nasledujúce v nadväznosti na pokles tržieb:

Pokles tržieb (kategórie)

Apríl 2020

menej ako 20%

0,- eur

od 20,00 - 39,99%

180,- eur

od 40,00 - 59,99%

300,- eur

od 60,00 - 79,99%

420,- eur

od 80 % a viac

540,- eur


21.04.2020