Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Aké opatrenia pre podnikateľov prijala vláda v daňovej oblasti?

V daňovej oblasti boli dosiaľ prijaté nasledovné opatrenia:


Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 % 

Podnikatelia, ktorým poklesli tržby (resp. príjmy alebo obrat) o viac ako 40 % v danom mesiaci oproti rovnakému mesiacu minulého roka, nemusia v tomto mesiaci platiť preddavky na daň. Zároveň platí, že nezaplatené preddavky bude daňovník povinný vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020. 

Podnikateľom, ktorým tržby neklesli, môžu využiť ustanovenie zákona o dani z príjmov, ktoré umožňuje požiadať správcu dane o úpravu platenia preddavkov dane z príjmu inak. 


Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od r. 2014 vrátane 

Podnikatelia, ktorí podávajú daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, si môžu započítať doteraz neuplatnené daňové straty od roku 2014 vrátane. 


Neaktualizovanie zoznamov daňových dlžníkov a platiteľov DPH, ktorí porušili svoje povinnosti

Ak v období pandémie podnikateľ nezaplatí daň alebo nastanú dôvody na zrušenie registrácie DPH, nebude zverejnený v zoznamoch finančnej správy. Nezaplatená daň splatná počas platnosti opatrení sa nebude považovať za daňový nedoplatok, ak ju subjekt zaplatí do mesiaca po skončení pandémie. 


Odloženie daňových exekúcií

Podľa § 11 zákona č. 67/2020 Z. z., o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa daňová exekúcia počas obdobia pandémie odkladá. Účinky úkonov, ktoré boli v prebiehajúcich daňových exekúciách už vykonané, však zostávajú zachované.

21.04.2020