Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Aké opatrenia boli prijaté v oblasti dane z pridanej hodnoty?

V súčasnosti nie je odložená lehota na podanie daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu ani súhrnného výkazu. Rovnako je potrebné v zákonných lehotách aj zaplatiť daň.

V prípade, že sa podanie neurobí včas, je možné najneskôr v lehote do 30 dní odkedy pominú dôvody zmeškania, požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa má prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania k DPH a výkazov. Uvedené platí aj pre oblasť spotrebných daní.

21.04.2020