Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Dokedy má podnikateľ podať daňové priznanie za rok 2019?

V súvislosti s pandémiou došlo k posunutiu zákonných lehôt pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení a ročných zúčtovaní za zamestnancov. Zákon č. 67/2020 Z. z., o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov umožňuje podanie daňového priznania k dani z príjmov až v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote musí daňovník daň z príjmov aj zaplatiť. Hlásenie o vyúčtovaní dane a ročné zúčtovanie sa môžu podať najneskôr v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

Skončením pandémie bude deň, kedy vláda SR odvolá na území SR mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu.

Zákon posúva aj ďalšie lehoty, ktoré s podaním daňového priznania súvisia, napríklad lehotu na predkladanie vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Takisto sa posunuli lehoty pre účtovné závierky, výročné správy a správy audítora a ich uloženie do registra účtovných závierok.

21.04.2020