Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Pokiaľ zamestnávateľovi poklesne v súčasnej dobe dočasne odbyt výrobkov alebo záujem po jeho službách, ide o inú prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa ustanovenia § 142 ods. 3 Zákonníka práce?

Pokiaľ zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu, že mu poklesol odbyt jeho výrobkov alebo služieb, tak ide o inú prekážku v práci na strane zamestnávateľa.

Pri tejto prekážke v práci na strane zamestnávateľa patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku podľa § 134 zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce.

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

21.04.2020