Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Akým spôsobom môžem ako prevádzkovateľ potravinárskeho podniku napomôcť pri prevencii prenášania epidémie?

Primárne je dôležité zamerať sa na informovanosť zamestnancov, preškolenie personálu v oblasti dodržiavania správnej hygienickej praxe a zabezpečenie zodpovedajúcich zariadení a prostriedkov pre udržiavanie osobnej hygieny na pracovisku.

Taktiež je nutné apelovať na dodržiavanie preventívnych zásad a technologických postupov pri manipulácii s potravinami, ako napríklad dôkladné tepelné opracovanie potravín, opatrenia na zamedzenie kontaminácie potravín a pod.

S ohľadom na aktuálne riziko respiračných ochorení by sa mala venovať zvýšená starostlivosť a pozornosť čisteniu a dezinfekcii priestorov a vybaveniu predajne.

Všetkým prevádzkovateľom maloobchodných predajní sa odporúča dezinfikovať nákupné košíky a vozíky po každom použití a kľučky alebo madlá dverí v pravidelných intervaloch.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky dňa 24.3.2020 vydala odporúčania na zabránenie šírenia koronavírusu pri predaji potravín, kde sa uvádza, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zohrávajú dôležitú úlohu pri prevencii chorôb spôsobených potravinami a mali by dodržiavať nasledovné pokyny:

 1. dočasne zaviesť u všetkých pracovníkov meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom pred vstupom do areálu potravinárskej prevádzkarne,

 2. zákaz vstupu do potravinárskych prevádzkarní osobám s akýmikoľvek príznakmi chrípky, prípadne iných podobných ochorení a nepovolaným a cudzím osobám,

 3. dodržiavať zásady hygieny a dezinfekcie na každom stupni potravinového reťazca,

 4. vstup do potravinárskych prevádzok cez hygienickú slučku v ochranných prostriedkoch a s rúškom,

 5. vyžadovať u zamestnancov anamnestickú históriu, napr. návšteva zahraničia alebo členov rodiny, koronavírusová infekcia v rodine alebo v blízkom okolí, atď.,

 6. zabezpečiť, aby pri preprave potravín do potravinárskej prevádzky vodič nevystupoval z vozidla a celú manipuláciu s potravinami zabezpečoval prevádzkovateľ (hlavne zahraniční prepravcovia),

 7. personál opakovane preškoliť o zásadách osobnej a prevádzkovej hygieny a zabezpečiť podmienky pre ich uplatňovanie (mytie a sušenie rúk, napr. dezinfekčné prostriedky),

 8. zamestnanci s príznakmi ochorenia nesmú byť v prevádzke potravinárskeho podniku,

 9. pri výrobe alebo manipulácii s tepelne neošetrovanými potravinami (napr. lahôdkárske, pekárske) používať ochranné pomôcky (jednorazové rukavice, plášte, prípadne rúška),

 10. pravidelne čistiť a dezinfikovať pracovné plochy, pracovné pomôcky, prípadne rukoväte, nákupné košíky, vozíky, zariadenia, ďalšie miesta, ktorých sa zamestnanci najčastejšie dotýkajú, súčasne aj sociálne zariadenia, a to dezinfekčnými prostriedkami s plne virocidným účinkom,

 11. nad rámec bežného poriadku a čistenia odberových priestorov sa zamerať na prevádzkové miesta a plochy, ktoré sú najčastejšie vystavené riziku možnej kontaminácie, na vstupné priestory a miestnosti, ako i na manipulačné priestory expedície produktov a tieto čo najčastejšie utierať a dezinfikovať vhodným prostriedkom s plne virocidným účinkom (napr. jednorazové dezinfekčné utierky),

 12. poučiť obsluhujúci personál, aby minimalizoval úzky kontakt s hocikým, kto vykazuje príznaky respiračného ochorenia, ako je kašeľ a kýchanie,

 13. v predajniach uprednostňovať predaj baleného tovaru a

 14. v predajniach s predajom nebalených, ďalej tepelne neošetrovaných potravín zabezpečiť dostatok pomôcok pre hygienickú manipuláciu s tovarom (sáčky, kliešte, jednorazové rukavice, a pod.), upozorňovať zákazníka na povinnosť hygienického chovania formou vývesných upozornení, výstavných tabúľ, atď. – najlepšie pod stálym dohľadom obsluhy.

21.04.2020