Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Aké postupy by mali byť zavedené vo vzťahu k pracovníkom, ktorí prichádzajú do kontaktu s potravinami?

Po preškolení v oblasti dodržiavania správnej hygienickej praxe je nevyhnutný aj následný účinný dohľad nad dodržiavaním hygienických zásad zo strany pracovníkov (napr. pravidelné umývanie rúk, zamedzenie nehygienického správania na pracovisku – fajčenie, kýchanie či kašeľ nad nechránenými potravinami a pod.).

Taktiež je nevyhnutné apelovať na pracovníkov, aby oznámili ochorenie, alebo jeho príznaky, ktoré môže byť prenášané potravinami a na základe toho vylúčiť osoby s infekčným ochorením alebo jeho príznakmi zo všetkých činností, pri ktorých dochádza k manipulácii s potravinami alebo k vstupu do priestorov, kde sa s potravinami manipuluje, z dôvodu možnej kontaminácie potravín.

V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/2777/2020 podľa bodu C) tohto opatrenia je nariadené zamestnancom maloobchodných prevádzok, aby mali prekryté horné dýchacie cesty (napríklad rúškom, šálom, šatkou atď.) a používali jednorazové rukavice prípadne dezinfekciu rúk.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky dňa 24.3.2020 vydala odporúčania na zabránenie šírenia koronavírusu pri predaji potravín, kde v súvislosti s pracovníkmi, ktorí prichádzajú do kontaktu s potravinami odporúča, aby obsluhujúci personál potravinárskych prevádzok (predaj potravín), dodržiaval v tomto období vysokú úroveň osobnej a prevádzkovej hygieny, čo znamená najmä:

 1. pravidelné a dôkladné umývanie rúk tečúcou teplou vodou a mydlom aspoň po dobu 20 sekúnd, príp. následne umytie vhodným dezinfekčným prostriedkom a osušenie papierovou jednorazovou utierkou; umývať si ruky vždy po fúkaní nosa, kašľaní alebo kýchaní alebo po použití toalety,

 2. čistý pracovný odev, používanie vhodných ochranných pomôcok (jednorazové rukavice, pokrývka hlavy, rúška na zakrytie úst a nosa),

 3. úplne vylúčiť priamy kontakt nebalených potravín a pokrmov s nechránenými rukami (používať pracovné náradie pri porciovaní, používať ochranné rukavice),

 4. sledovanie svojho zdravotného stavu, úplné vylúčenie personálu, ktorý vykazuje príznaky respiračného ochorenia (ako sú napr. kašeľ, kýchanie, zvýšená teplota); t. j. osoby, ktoré sú choré, nesmú manipulovať s potravinami alebo pokrmami a nesmú vstupovať do priestorov, kde sa manipuluje s potravinami),

 5. vyhýbanie sa priamemu kontaktu s osobami vykazujúcimi príznaky respiračného ochorenia, v prípade nevyhnutného styku dodržiavanie minimálnej vzdialenosti aspoň 1 meter,

 6. udržiavanie dôkladnej čistoty pracovného prostredia, pracovných plôch a pracovných pomôcok (odporúčame zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie),

 7. pri manipulácii s potravinami živočíšneho pôvodu je potrebné dodržiavať zaužívané hygienické pravidlá v rámci správnej výrobnej praxe a HACCP. K takýmto pravidlám patria napríklad:

  1. zabrániť vstupu zvierat do výrobných, manipulačných a skladovacích častí,

  2. chrániť prevádzku pred hmyzom a hlodavcami (vykonávať pravidelne zavedené kontroly a opatrenia na zabránenie vniknutiu do prevádzky),

  3. pri manipulácii so surovým mäsom, mliekom alebo živočíšnymi potravinami je potrebné dodržiavať:

   1. zásady prevádzkovej hygieny, pravidelné a dôkladné čistenie pracovných plôch, náradia, náčinia, riadu a priestorov, kde sa manipuluje s potravinami,

   2. zabrániť krížovej kontaminácii pracovných plôch, náradia, riadu a pod. - tzn. zabezpečiť, aby sa tepelne spracované potraviny, pokrmy pripravovali oddelene od tepelne nespracovaných potravín živočíšneho pôvodu (mäso),

   3. dodržiavať teplotné požiadavky počas prípravy pokrmov (zásady HACCP),

   4. dodržiavať osobnú hygienu (čistota pracovného odevu, čistota rúk – dôkladné umývanie rúk počas celého procesu prípravy pokrmov, pri prechode práce so živočíšnymi surovinami na prácu s potravinami tepelne opracovanými; dodržiavať čistotu rúk a nechtov, ich dôkladné umývanie pri výkone čistých a nečistých pracovných činností a po použití toalety a vykonávaní toaletných úprav),

   5. dodržiavať zásady manipulácie s odpadom (zvyšky pokrmov, potravín), odpad uskladňovať v uzavretých nádobách na vyhradenom mieste, pravidelne odstraňovať z prevádzky a zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu oprávnenou osobou na zneškodňovanie odpadu.

21.04.2020