Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Aký je postup vo vzťahu k zahraničným pracovníkom z krajín mimo EU, ktorým boli predlžené víza kvôli krízovej situácii?

V súvislosti s predchádzaním šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky bol prijatý zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Týmto zákonom sa okrem iných zmenil aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov (ďalej len „Zákon“).

Novelou Zákona sa zaviedol dvojaký režim vo vzťahu k cudzincom nachádzajúcim sa na území Slovenskej republiky počas krízovej situácie.

  1. Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
  2. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky a nemá udelený pobyt podľa Zákona, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.

Tak isto uvádzame, že cudzinci, ktorí mali povolené pracovať na území Slovenskej republiky, môžu na tomto území naďalej pracovať v rámci týchto predĺžených lehôt za súčasného splnenia všetkých povinností, ktoré mali aj doteraz.

21.04.2020