Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Je možné zaistiť opravu a servis technológie v potravinárskej a poľnohospodárskej výrobe na území Slovenskej republiky zahraničnými pracovníkmi?

Áno, je to možné po splnení nižšie uvedených podmienok.

Strategické potravinárske podniky realizujú výrobu často v špecifických technologických zariadeniach. V prípade technických porúch na týchto technologických zariadeniach je nevyhnutná servisná oprava, ktorú často vedia zabezpečiť výlučne zahraničné subjekty. V rámci opatrení na zabránenie šíreniu COVID-19 je značne obmedzený vstup zahraničných subjektov na územie Slovenskej republiky, čo by mohlo spôsobiť problémy pri potrebe opravy technologických zariadení v potravinárskych podnikoch.

Opravu prostredníctvom zahraničného subjektu je možné zabezpečiť, ak:

  1. Potravinársky podnik, ktorý bude evidovať poruchu technologického zariadenia a potrebuje opravu tohto technologického zariadenia, ktorú musí realizovať zahraničný subjekt, vyplní elektronický formulár na webe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“).

  2. Následne MPRV SR (sekcia potravinárstva a obchodu) bude elekronicky kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o udelenie výnimky na vstup cez hranice Slovenskej republiky.

  3. Žiadosť podľa bodu 1. a príslušné údaje musia byť MPRV SR zo strany potravinárskeho podniku doručené najneskôr 36 hodín pred plánovaným prechodom cez hranice Slovenskej republiky.

  4. Výnimka zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR bude vydaná do 24 hodín od doručenia žiadosti podľa bodu 2.

Elektronický formulár podľa bodu 1. je možné jednoducho vyplniť prostredníctvom portálu MPRV SR, a to konkrétne tu: https://www.mpsr.sk/ziadost-o-vstup-servisnych-pracovnikov-zo-zahranicia/439..

21.04.2020