trikolora

Musím platiť nájom za prenajaté trhové miesto na trhovisku, ak prenajímateľ uzavrel celé trhovisko z dôvodu, že zaviedol preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu bez toho, aby mu táto povinnosť zavrieť trhovisko bola nariadená?

Podľa ustanovenia § 663 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) je nájomná zmluva zmluvou, na základe ktorej jedna strana (prenajímateľ) prenecháva druhej strane (nájomcovi) určitú vec, aby ju dočasne užívala alebo brala z nej úžitky, a to za odplatu (nájomné).

Z podstaty nájomnej zmluvy a z ustanovenia § 664 OZ vyplýva prenajímateľovi povinnosť odovzdať vec v takom stave, aby ju nájomca mohol užívať spôsobom vymedzeným v zmluve alebo vyplývajúcim z povahy veci.

V súlade s ustanovením § 673 OZ, v prípade, ak ako nájomca nemôžete prenajatú vec užívať, a to dohovoreným spôsobom alebo spôsobom primeraným povahe a účelu veci pre vady, ktoré ste nezavinili, medzi ktoré môžeme zaradiť aj znemožnenie užívania prenajatej veci kvôli (preventívnemu) konaniu prenajímateľa, tak nie ste povinný platiť nájomné. Uvedené konanie zo strany prenajímateľa môže predstavovať aj dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany nájomcu.

21.04.2020

Nenašli ste čo hľadáte alebo ste našli chybu? Opýtajte sa nás.

Opýtajte sa

Partneri projektu

potravinarska-komora-logo
motuzova-lacko-logo
ls-legal-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo