Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

V dôsledku epidémie koronavírusu (COVID-19) a súvisiacich opatrení orgánov verejnej moci vznikol nepomer medzi právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy uzatvorenej s obchodným partnerom, a to v môj neprospech. Môžem s týmto nežiadúcim stavom niečo urobiť?

V zásade áno. V prvom rade je potrebné sa snažiť situáciu s obchodným partnerom vyriešiť dohodou.

V prípade, ak situáciu nie je možné vyriešiť dohodou, do úvahy prichádza niekoľko možností. Prvou z možností je odstúpenie od zmluvy z dôvodu zmarenia jej účelu podľa ustanovenia § 352 Obchodného zákonníka. Splnenie podmienok pre túto možnosť vyžaduje splnenie niekoľkých požiadaviek:

  1. musí dôjsť k zmareniu základného účelu zmluvy, ktorý v nej bol výslovne vyjadrený;
  2. k zmareniu účelu zmluvy musí dôjsť až po jej uzatvorení;
  3. k zmareniu účelu zmluvy musí dôjsť v dôsledku podstatnej zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzatvorila.

Splnenie vyššie uvedených podmienok je na uplatnenie tejto možnosti pomerne náročné. V prvom rade musíte mať s obchodným partnerom uzatvorenú zmluvu, z ktorej jej základný účel (napríklad dodanie potravinárskych výrobkov v stanovenej lehote) vyplýva, a to v ideálnom prípade písomne. Taktiež je potrebné upozorniť, že za zmenu okolností, za ktorých sa zmluva uzatvorila, sa nepovažuje zmena Vašich majetkových pomerov a taktiež zmena hospodárskej alebo trhovej situácie (napríklad zníženie dopytu po určitých surovinách z iných než epidemiologických dôvodov). 

Rovnako nebude možné túto možnosť aplikovať v prípade, ak môžete svoj záväzok i naďalej splniť, a to prostredníctvom iného dodávateľského kanálu. Taktiež upozorňujeme, že pre uplatnenie tejto možnosti je nutné od zmluvy písomne odstúpiť.

Druhou z možností je nemožnosť splnenia záväzku podľa ustanovenia § 575 Občianskeho zákonníka.  Uplatnenie tejto možnosti má však niekoľko podmienok :

  1. záväzok nie je možné splniť ani za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dohodnutej lehote (napríklad dodaním tovaru prostredníctvom iného subdodávateľa) a
  2. obchodný partner bol bezodkladne o nemožnosti splnenia záväzku informovaný, inak vzniká zodpovednosť za škodu, ktorá mu vznikne.

Záväzok sa môže stať nesplniteľným taktiež v prípade, ak právne predpisy, ktoré boli vydané po uzavretí zmluvy, zakazujú správanie, na ktoré bol podnikateľ zaviazaný. Tieto právne predpisy však nesmú byť prijaté na obmedzenú dobu. Môže ísť o prípady nariadeného uzatvorenia maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytovania niektorých služieb až „do odvolania“. 

Treťou z možností, ktorú je dôležité spomenúť, sú okolnosti vylučujúce zodpovednosť za náhradu škody. V oboch predchádzajúcich prípadoch (zmarenie účelu zmluvy a nemožnosť plnenia) stále trvá zodpovednosť za škodu, ktorá obchodnému partnerovi vznikla, s výnimkou okolností, vylučujúcich zodpovednosť za náhradu škody.  Ide o tzv. okolnosti, ktorým sa hovorí aj vyššia moc.

Podmienky aplikácie vyššej moci sú nasledovné:

  1. je tu prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany - táto podmienka je v prípade pandémie jednoznačne splnená;
  2. nepredvídateľnosť – aj táto podmienka by mala byť v prípade pandémie v zásade splnená, avšak je vždy nutné posudzovať, do akej miery bolo možné skutočnosť, že záväzok nie je možné splniť, predvídať a včas zakročiť (napríklad objednať požadovaný tovar skôr, tak, aby bol splnený záväzok voči partnerovi);
  3. neodvrátiteľnosť – splnenie tejto podmienky závisí od konkrétnych okolností prípadu, teda či povinná strana môže prekážku, ktorá jej bráni v splnení zmluvnej povinnosti prekonať (napr. dodaním tovaru cez iné kanály).

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť však môžu byť v konkrétnej zmluve upravené inak alebo úplne vylúčené. Takisto je dôležité uviesť, že na prípady zmluvných pokút sa okolnosti vylučujúce zodpovednosť neaplikujú a záväzok uhradiť zmluvnú pokutu i naďalej trvá.

Existencia okolností vylučujúcich zodpovednosť taktiež neznamená, že zmluvná povinnosť zaniká. Pre úplnosť je potrebné dodať, že zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď ste už boli v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z dôvodu, že sa Vám v podnikaní jednoducho nedarí. 

21.04.2020