Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Kvôli epidémii koronavírusu a súvisiacich obmedzení neviem svoje záväzky splniť alebo som sa dostal do omeškania s plnením svojich zmluvných záväzkov. Ako sa v tejto situácii zachovať?

K nemožnosti plnenia svojich záväzkov prosím pozrite odpovede na predchádzajúcu otázku. 

Pokiaľ ide o omeškanie, základnou povinnosťou zmluvnej strany je svoje záväzky splniť riadne a včas. Zákon v niektorých prípadoch myslí na situácie, kedy môže byť Vaša schopnosť plniť riadne a včas obmedzená. 

Situáciu v prípade epidémie koronavírusu a najmä reštriktívnych opatrení zo strany štátu je možné považovať za tzv. zásah vyššej moci, kedy je schopnosť plniť svoje záväzky riadne a včas obmedzená alebo úplne narušená. Zjednodušene ide o okolnosti, ktoré nebolo možné v dobe uzatvorenia zmluvy predvídať a nie je ich ani možné odvrátiť.

Podmienky aplikácie vyššej moci sú nasledovné:

  1. je tu prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany - táto podmienka je v prípade pandémie jednoznačne splnená;
  2. nepredvídateľnosť – aj táto podmienka by mala byť v prípade pandémie v zásade splnená, avšak je vždy nutné posudzovať, do akej miery ste to, že nemôžete plniť načas, mohli predvídať a včas zakročiť (napríklad objednať požadovaný tovar skôr, tak, aby ste splnili svoj záväzok voči partnerovi načas);
  3. neodvrátiteľnosť – splnenie tejto podmienky závisí od konkrétnych okolností prípadu, teda či povinná strana môže prekážku, ktorá jej bráni v splnení zmluvnej povinnosti prekonať (napr. dodaním tovaru cez iné kanály).

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť však môžu byť v konkrétnej zmluve upravené inak alebo úplne vylúčené. Takisto je dôležité uviesť, že na prípady zmluvných pokút sa okolnosti vylučujúce zodpovednosť neaplikujú a Váš záväzok uhradiť zmluvnú pokutu i naďalej trvá.

Tieto okolnosti taktiež neznamenajú zánik povinnosti splnenia Vášho záväzku. Znamenajú však, že v prípade, ak ste v omeškaní s plnením svojho záväzku a Vášmu partnerovi vznikne škoda, máte určitú zákonnú možnosť sa tejto zodpovednosti zbaviť. 

Vznik okolnosti vyššej moci musíte vedieť preukázať.