trikolora

Kvôli epidémii koronavírusu a súvisiacich obmedzení neviem svoje záväzky splniť alebo som sa dostal do omeškania s plnením svojich zmluvných záväzkov. Ako sa v tejto situácii zachovať?

K nemožnosti plnenia svojich záväzkov prosím pozrite odpovede na predchádzajúcu otázku. 

Pokiaľ ide o omeškanie, základnou povinnosťou zmluvnej strany je svoje záväzky splniť riadne a včas. Zákon v niektorých prípadoch myslí na situácie, kedy môže byť Vaša schopnosť plniť riadne a včas obmedzená. 

Situáciu v prípade epidémie koronavírusu a najmä reštriktívnych opatrení zo strany štátu je možné považovať za tzv. zásah vyššej moci, kedy je schopnosť plniť svoje záväzky riadne a včas obmedzená alebo úplne narušená. Zjednodušene ide o okolnosti, ktoré nebolo možné v dobe uzatvorenia zmluvy predvídať a nie je ich ani možné odvrátiť.

Podmienky aplikácie vyššej moci sú nasledovné:

  1. je tu prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany - táto podmienka je v prípade pandémie jednoznačne splnená;
  2. nepredvídateľnosť – aj táto podmienka by mala byť v prípade pandémie v zásade splnená, avšak je vždy nutné posudzovať, do akej miery ste to, že nemôžete plniť načas, mohli predvídať a včas zakročiť (napríklad objednať požadovaný tovar skôr, tak, aby ste splnili svoj záväzok voči partnerovi načas);
  3. neodvrátiteľnosť – splnenie tejto podmienky závisí od konkrétnych okolností prípadu, teda či povinná strana môže prekážku, ktorá jej bráni v splnení zmluvnej povinnosti prekonať (napr. dodaním tovaru cez iné kanály).

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť však môžu byť v konkrétnej zmluve upravené inak alebo úplne vylúčené. Takisto je dôležité uviesť, že na prípady zmluvných pokút sa okolnosti vylučujúce zodpovednosť neaplikujú a Váš záväzok uhradiť zmluvnú pokutu i naďalej trvá.

Tieto okolnosti taktiež neznamenajú zánik povinnosti splnenia Vášho záväzku. Znamenajú však, že v prípade, ak ste v omeškaní s plnením svojho záväzku a Vášmu partnerovi vznikne škoda, máte určitú zákonnú možnosť sa tejto zodpovednosti zbaviť. 

Vznik okolnosti vyššej moci musíte vedieť preukázať.

Nenašli ste čo hľadáte alebo ste našli chybu? Opýtajte sa nás.

Opýtajte sa

Partneri projektu

potravinarska-komora-logo
motuzova-lacko-logo
ls-legal-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo