Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Obchodný partner odmietol splniť zmluvné povinnosti s odôvodnením, že sa pre neho za súčasnej situácie spojené s epidémiou koronavírusu stalo plnenie zmluvy obťažnejším. Je oprávnený v tejto situácii neplniť zmluvu?

Nie. Ak Váš obchodný partner tvrdí, že nedokáže splniť svoje záväzky, bez toho, aby na jeho strane nastala niektorá z okolností znamenajúca nemožnosť splnenia záväzku (§ 575 Občianskeho zákonníka) alebo k úplnému zmareniu účelu zmluvy (§ 352 Obchodného zákonníka), je svoj záväzok i naďalej povinný splniť riadne a včas. Váš obchodný partner je navyše povinný Vás o okolnostiach nemožnosti splnenia čo najskôr informovať a v prípade úplného zmarenia účelu zmluvy by mal od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Nedotknuté zostávajú aj zmluvné pokuty, ako aj ďalšie zákonné sankcie spojené s neplnením zmluvy (úrok z omeškania).

Plneniu záväzkov zo strany Vášho partnera môže brániť aj tzv. vyššia moc, ktorej aspekty sme rozobrali v predchádzajúcich dvoch odpovediach. Po uplynutí doby počas ktorej tzv. vyššia moc trvá však obchodný partner musí svoj záväzok splniť v nezmenenej podobe.

Vzhľadom na zložitosť situácie spojenej s pandémiou COVID-19 je ešte viac dôležité, aby obe zmluvné strany dokázali vzájomné spory vyriešiť dohodou. Ak je to možné, podmienky zmluvy je možné spoločne so zmluvným partnerom opäť otvoriť a upraviť vzájomnou dohodou o zmene zmluvy alebo vec uzavrieť dohodou o urovnaní za obojstranne výhodných podmienok.