Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Obchodný partner je už od začiatku marca v omeškaní s úhradou faktúry? Ako mám v súčasnej situácii postupovať?

Vláda SR vyhlásila mimoriadny stav a prijala ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu medzi obyvateľstvom SR s účinnosťou od 16. marca 2020. Túto skutočnosť by za istých obmedzených okolností bolo možné považovať za tzv. zásah vyššej moci, ktorá Vášmu obchodnému partnerovi bráni v úhrade faktúry.

Ak je však obchodný partner v omeškaní s platením už od začiatku marca (t. j. pred vyhlásením mimoriadneho stavu), nemá omeškanie Vášho partnera pôvod v zásahu vyššej moci a je teda povinný faktúru uhradiť v celom rozsahu.