Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Môžem sa odvolať na vyššiu moc aj v prípade obchodných zmlúv uzatvorených až potom, čo nastala epidémia koronavírusu a boli zavedené reštriktívne opatrenia orgánov verejnej moci?

Na okolnosti zásahu tzv. vyššej moci a jej vplyv na plnenie sa je v zásade možné odvolávať len pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené pred vypuknutím pandémie.

Pokiaľ ide o obchodné zmluvy, ktoré uzatvárate v čase pandémie, bude potrebné otázkam nemožnosti splnenia záväzkov, zmluvných pokút ako aj ďalším zásahom vyššej moci venovať zvýšenú pozornosť. Odporúčame, aby zmluvné strany tieto otázky medzi sebou v zmluve jasne upravili a vymedzili, ktoré okolnosti sa ešte za zásah vyššej moci, resp. za nemožnosť splnenia budú považovať.

21.04.2020